Usluge

Pravno savjetovanje. Zastupanje. Obrana.

 • Općenito
 • Imovinsko-pravna pitanja
 • Stvarno pravo
 • Pravni poslovi s nekretninama
 • Zemljišnoknjižni postupak
 • Kazneno pravo
 • Europski uhidbeni nalog
 • Izvanparnični postupak
 • Ovršni postupak i postupak osiguranja
 • Obvezno pravo
 • Ugovorno pravo
 • Odštetno pravo
 • Upravni postupci
 • Upravni sporovi
 • Postupak pred Ustavnim sudom
 • Autorsko pravo i srodna prava
 • Obiteljsko pravo
 • Radno pravo
 • Pravo trgovačkih društava
 • Stečajni postupak
 • Izvanparnični postupak u nasljednim stvarima

Odvjetničke usluge

Pružanje svih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa u sljedećim pravnim područjima:

Obrana

 • Obrana u kaznenim postupcima
  • za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv zdravlja ljudi (nesavjesno liječenje, nedozvoljeno uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela, nadriliječništvo, neovlaštena proizvodnja i promet drogama), kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv sigurnosti prometa, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva, kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznena djela krivotvorenja, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznena djela protiv službene dužnosti i dr.
 • Obrana tražene osobe u postupcima izvršenja europskog uhidbenog naloga i u postupku predaje
 • Obrana u prekršajnim postupcima kod prekršajnih sudova i kod tijela državne uprave

Pravno savjetovanje

 • O pravima i obvezama koje proizlaze iz različitih pravnih odnosa kao i o pravnoj regulativi različitih grana prava
 • NEKRETNINE
  • u vezi kupnje, prodaje i iznajmljivanja nekretnina u stambene ili poslovne svrhe
  • prilikom upisa stvarnih prava u zemljišne knjige, sređivanja zemljišnoknjižnog stanja te rješavanja imovinsko-pravnih sporova
  • u vezi raspolaganja i opterećenja nekretnina
  • u vezi legalizacije nezakonito izgrađenih objekata
 • NAKNADA ŠTETE
  • o potraživanju naknade štete po različitim pravnim osnovama (radi povrede na radu, prometnih nezgoda i drugih štetnih događaja)
 • STRANCI U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • o reguliranju boravka stranaca u Republici Hrvatskoj
  • o stjecanju hrvatskog državljanstva
 • OBITELJSKO PRAVO
  • o bračnim sporovima
 • AUTORSKO PRAVO
  • o zaštiti autorskog prava
 • RADNO PRAVO
  • o pravima i obvezama koje proizlaze iz radno-pravnih odnosa
 • TRGOVAČKA DRUŠTVA
  • u vezi osnivanja kao i prestanka trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, poput ustanova ili udruga, sve sukladno specifičnostima i poslovnim potrebama pojedinog klijenta, uz pripremu potrebne dokumentacije za osnivanje i brisanje te registriranje statusnih promjena pri sudskom registru nadležnog trgovačkog suda
 • STEČAJNO PRAVO
  • u vezi otvaranja i tijeka stečajnog postupka

Zastupanje

 • U pregovorima radi izvansudskog rješavanja različitih pravnih prijepora
 • NEKRETNINE
  • u postupcima vezanima uz kupnju i prodaju nekretnina, davanje i uzimanje nekretnina u najam i zakup, uz izvid nekretnina, uvid u zemljišne knjige i katastar
  • u parničnim i izvanparničnim postupcima koji se odnose na nekretnine i prava na nekretninama
  • u parničnim postupcima utvrđenja prava vlasništva i zaštite prava vlasništva
  • u parničnim postupcima radi smetanja posjeda
  • u postupcima uređenja odnosa među suvlasnicima, radi razvrgnuća suvlasničke zajednice (etažiranje i dioba nekretnina)
  • u izvanparničnim postupcima radi uređenja međa
  • u postupcima geodetske izmjere
  • u zemljišnoknjižnim postupcima (upisi stvarnih prava u zemljišne knjige, brisanje tereta)
  • u pojedinačnim ispravnim zemljišno-knjižnim postupcima
  • u postupcima osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige i uređenja zemljišnoknjižnog stanja kao i izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere
  • u postupcima usklađenja katastarskog stanja i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina
 • NASLJEDNO PRAVO
  • u ostavinskim postupcima i postupcima radi naknadno pronađene ostavinske imovine
 • OVRŠNO PRAVO
  • u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava
  • u postupcima osiguranja novčanih i nenovčanih tražbina
 • OBVEZNO PRAVO
  • u obvezno-pravnim sporovima
  • u parničnim postupcima radi ispunjenja ugovornih obveza
  • u parničnim postupcima radi utvrđenja ugovora ništetnim
 • NAKNADA ŠTETE
  • u izvansudskim postupcima radi naknade imovinske i neimovinske štete
  • u parničnim postupcima radi naknade imovinske i neimovinske štete
 • UPRAVNI POSTUPCI
  • u postupcima kod matičnih ureda radi prijave promjene osobnih podataka
  • u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva
 • UPRAVNI POSTUPCI VEZANI ZA NEKRETNINE
  • u upravnim postupcima ishođenja dokumentacije potrebne za gradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju objekata
  • u postupcima radi povrata imovine
  • u postupcima legalizacije nezakonito izgrađenih objekata
  • u postupcima ishođenja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola
  • u postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za ekspropriranu i nacionaliziranu imovinu
 • STRANCI U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • u postupcima rješavanja pravnog položaja stranaca u Republici Hrvatskoj
  • u postupcima reguliranja boravka stranaca u Republici Hrvatskoj
  • ishođenje radnih i poslovnih dozvola, prijave rada stranaca
  • u upravnim sporovima
 • POSTUPCI PRED USTAVNIM SUDOM
 • UPRAVNI SPOROVI
 • POSTUPCI RADI ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA
 • OBITELJSKO PRAVO
  • u bračnim sporovima
  • u sporovima o utvrđenju i diobi bračne stečevine
  • u postupcima priznanja stranih sudskih odluka
 • RADNI SPOROVI
 • POSTUPCI PRIZNANJA STRANIH SUDSKIH ODLUKA
 • TRGOVAČKA DRUŠTVA
  • u trgovačkim sporovima
  • u registarskim postupcima, u postupcima osnivanja pravnih osoba kao i registriranje statusnih promjena istih, te upisa prestanka društva
 • STEČAJNO PRAVO
  • u stečajnim postupcima kao i sporovima koji proizlaze iz stečajnih postupaka
  • u radu odbora vjerovnika

Sastavljanje isprava

 • svih vrsta ugovora, osobito ugovora o stjecanju ili opterećenju nekretnina
 • svih vrsta izjava
 • oporuka, kao i svih potrebnih isprava u vezi nasljedno-pravnih odnosa
 • tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova u različitim pravnim područjima
 • ovršnih prijedloga, prigovora na rješenja o ovrsi
 • odštetnih zahtjeva, ugovora o nagodbi
 • upravnih tužbi i odgovora na upravne tužbe
 • ustavnih tužbi, radi zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda
 • prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom
 • autorsko-pravnih ugovora
 • bračnih ugovora
 • ugovora o diobi bračne stečevine
 • ugovora i odluka kao i općih akata iz domene radno-pravnih odnosa
 • dokumentacije za osnivanje trgovačkih društva i svih drugih pravnih osoba
 • dokumentacije potrebne radi registracije statusnih promjena trgovačkih društava kao i brisanja društva iz sudskog registra
 • menadžerskih ugovora
 • raznih vrsta odluka kao i organizacijskih pravnih akata (poput različitih poslovnika, pravilnika i sl.) iz područja trgovačkog prava i prava društava
 • prijava potraživanja u stečajnu masu stečajnog dužnika
Mateja Šola